Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Media Amator Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział KRS pod numerem 0000470069, z siedzibą w Warszawa, 02-548, ul. Olesińska 21, posługująca się numerem NIP 521 365 1899.

W  związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo:

do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę, wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem: Możemy odmówić realizacji niektórych z wyżej wymienionych praw, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać rezerwacji, wziąć udział w zabawie i skontaktować z nami.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Podczas zabawy rejestrujemy obraz i dźwięk w celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom, czy też na potrzeby przeciwdziałania szkodom. Danych nie przekazujemy dalej, są zabezpieczone, ponieważ komputer służący do rejestracji nie ma połączenia sieciowego.

Rezerwacja pokoju

Rezerwacja pokoju za pośrednictwem strony internetowej, słownie lub telefonicznie oznacza, że musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu serwisu.

Rezerwując pokój zawierasz umowę bezpośrednio z firmą Media Amator Sp. z o.o.